Veilig pedagogisch klimaat

Op de Veenvlinder zijn wij hier goed in. Er heerst een fijne sfeer op school en een veilig klimaat. Als volwassene zijn wij een voorbeeld. Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten. De Veenvlinder draagt daaraan bij met de methode KWINK. Deze vormt de basis van ons pedagogisch klimaat en wordt door de hele school gebruikt. Het gaat erom dat kinderen positief over zichzelf en over anderen leren denken. Op deze manier proberen wij pestgedrag te voorkomen of, als er toch gepest wordt, dat gedrag met succes aan te pakken. 

Daarnaast vinden wij het volgende van belang: 

 • Veel complimenteren zowel verbaal als non-verbaal.
 • Pedagogisch tact toepassen.
 • Kijken naar de oorzaak van het gedrag.
 • In moeilijke situaties zorgen dat het in de groep wel veilig blijft.
 • Aanbrengen van structuur. (In ruimtes, materiaal, inrichting, afspraken)
 • Toepassen van de technieken van Teach Like A Champion.
 • Geven van ruimte om jezelf te mogen zijn.

Burgerschapsvorming

De school is een oefenplaats voor de democratie. We vinden het belangrijk de ontwikkeling van sociale competenties en democratische vaardigheden en houdingen te stimuleren. De school leert de leerlingen verschillen en overeenkomsten tussen mensen te zien en te waarderen. We willen kinderen het gevoel geven dat ze me kunnen en mogen praten over zaken die hen aangaan zodat ze zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. We helpen de leerlingen om te reflecteren op hun eigen keuzes en handelen en hierin te groeien als positieve en zelfredzame medemens. Deze ambities worden zichtbaar in onderstaande activiteiten:

 • Leerlingen in de bovenbouw ondersteunen onderbouwleerlingen bij het leren lezen.
 • Klassenregels worden in samenspraak opgesteld aan het begin van het jaar.
 • Leerlingen kiezen een persoonlijk leerdoel die achterin de groepen zichtbaar is.
 • ​​​​​​​Groep 1 t/m 8 werkt met het Programma: "Kwink" voor sociaal-emotioneel leren. Deze methode biedt een extra leerlijn voor burgerschap en mensenrechten en stimuleert positieve gedragsverwachtingen.
 • ​​​​​​​Wij meten minimaal tweemaal per jaar het sociale leer- en leefklimaat d.m.v. een Sociogram. N.a.v. het Sociogram worden interventies ingezet (eventueel met hulp van de intern begeleider). Voor de kleuters verwerken we deze observaties in het leerlingvolgsysteem van Bosos.