Ouderbetrokkenheid

Voor de kinderen is het goed dat de ouders betrokken zijn bij de school. Er zijn tal van mogelijkheden om als ouders mee te doen op school. Het is een bewezen feit, dat kinderen waarvan de ouders in school geïnteresseerd zijn, beter presteren op school. Onze school beschikt over een actieve Oudervereniging en Medezeggenschapsraad. Bij verschillende activiteiten is ouderhulp gewenst en noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan excursies en de schoolreis.

Regelmatig worden er koffieochtenden georganiseerd. Dit samenzijn heeft een heel informeel karakter en is vooral gericht op ontmoeten, kennismaken en informeren.

Samenwerken met ouders

We informeren ouders over doelen, het belang van het werken aan de doelen en vertellen welke strategieën er gebruikt worden. Ouders worden dus meegenomen in de schoolontwikkeling. Ouders worden op de hoogte gehouden door middel van een weekbrief en berichten van leerkrachten via ons communicatie systeem Social Schools. Ouders krijgen de mogelijkheid om over hun beroep of talenten te vertellen op school en we bekijken of we de talenten in kunnen zetten. We bieden de mogelijkheid om hulpouder te zijn bij activiteiten in de klas en op school Er is een inhoudelijke ouderavond, minimaal één keer per jaar. Soms nodigen we hiervoor een externe uit. We hebben eenmaal per jaar oudervertel-gesprekken buiten de reguliere gesprekken. Rapportgesprekken organiseren we tweemaal per jaar. Daarnaast hebben leerkrachten regelmatig contact met ouders om de ontwikkeling van een leerling zo goed mogelijk te volgen. Er is gelegenheid voor het bieden van didactische hulp b.v. bij Bouw (leesprogramma) Ook de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd. We vinden het belangrijk dat we hierin samenwerken.