Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Veenvlinder

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft tot doel iedere geleding binnen de school op basis van gelijkwaardigheid invloed te geven op de besluitvorming van het schoolbestuur en/of de directie.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsgeleding en een oudergeleding.

De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school of schoolleiding.

Oudergeleding M.R. - Veenvlinder:
• Wouter van Liempt (voorzitter) - vader van Andy in groep 7 en Amy in groep 3.
• Sabina Merkus moeder van Jaylinn in groep 7 en Dylan in groep 5.

Personeelsgeleding M.R. – Veenvlinder:
• Sanne Quak, (Penningmeester) leerkracht groep 6.
• Davey Kooy, leerkracht groep 8.

Door de wet heeft de MR een aantal rechten. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolwerkplan, de begroting en het formatieplan.

In een aantal gevallen brengt de MR een advies uit zoals bij:
• Nieuwe lesmethoden
• Groepsindelingen
• Personeelsinzet
• Bestuursformatieplan van de school
• Veiligheid in en om de school
• Vakantierooster
• Lestijden
• Schoolplan
• MR-financiën

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer ouders of personeelsleden de vergadering willen bezoeken en/of mee willen praten, kunt u dit aangeven bij de één van de leden van de MR.
De data van de MR-vergaderingen dit schooljaar op een rij:

1 november 2022
13 december 2022
31 januari 2023
7 maart 2023
18 april 2023
23 mei 2023
20 juni 2023

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Binnen Stichting Prokind Scholengroep, waartoe ook de Veenvlinder behoort, functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken dat van belang is voor alle openbare scholen in Spijkenisse. Onze afvaardiging voor de GMR is Shamir Ruparelia, vader van Nitika in groep 6 en Shanaya in groep 3.